Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dzierżawę obiektu rybackiego

Nadleśnictwo Ruszów ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę obiektu rybackiego stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Ruszów.

Ogłoszenie o wynikach przetargu znajduje się poniżej w formie pliku .pdf do pobrania.

Materiały do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
Expression file.icon is undefined on line 224, column 53 in 10097#20183917#27914661.
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
2<#assign dlFileEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService") /> 
3<#assign imageLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.ImageLocalService") /> 
4 
5<#assign journalArticleId = .vars["reserved-article-id"].data?replace('.', '-') /> 
6<#assign journalArticle = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId), journalArticleId) /> 
7<#assign journalArticleCreateDate = journalArticle.getCreateDate() /> 
8<#assign journalArticleAuthor = .vars["reserved-article-author-name"].data /> 
9<#if coauthors?? && coauthors.data?has_content> 
10  <#assign journalArticleAuthor = coauthors.data /> 
11</#if> 
12<#if title?? && title.data?has_content> 
13  <#assign journalArticleTitle = title.data /> 
14<#else> 
15  <#assign journalArticleTitle = .vars["reserved-article-title"].data /> 
16</#if> 
17<#assign journalArticleUrlTitle = journalArticle.getUrlTitle() /> 
18 
19<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext() /> 
20<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
21<#assign portletId = themeDisplay.getPortletDisplay().getId() /> 
22 
23<div id="article-${journalArticleId}" class="nfh-cp-article"> 
24 
25  <h1 class="title">${journalArticleTitle}</h1> 
26 
27  <div class="metadata">${journalArticleCreateDate?string["dd.MM.yyyy"]} | ${journalArticleAuthor}</div> 
28 
29  <#-- MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE --> 
30  <#assign printGroupId = "" /> 
31  <#if journalArticle.groupId != themeDisplay.scopeGroupId> 
32    <#assign printGroupId = themeDisplay.scopeGroupId /> 
33  </#if> 
34  <div class="social-media"> 
35    <div class="addthis_toolbox addthis_default_style"> 
36      <img title="${languageUtil.get(locale, "print")}" src="${themeDisplay.pathThemeImages}/nfh-cp/icon-print-20x17.png"  
37        onclick="Nfhcp.AssetPublisherPortlet.printFullContent('${portletId}', '${journalArticleId}', '${printGroupId}', '${journalArticleUrlTitle}');" class="print"> 
38    </div> 
39  </div> 
40 
41  <#-- ZDJĘCIA DO GALERII --> 
42  <#assign galleryImages = [] /> 
43  <#assign mainGalleryUuid = "" /> 
44  <#assign imageDesc = ""/> 
45 
46  <#-- Zdjęcie główne z galerii --> 
47  <#if mainphotogallery?? && mainphotogallery.data?has_content> 
48    <#assign url = mainphotogallery.data /> 
49    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
50      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
51      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
52      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) ?? > 
53        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
54 
55        <#if image??> 
56          <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
57          <#assign imageDesc = htmlUtil.escapeAttribute(image.description) /> 
58        </#if> 
59 
60        <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : imageDesc, "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
61        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
62      </#if> 
63    <#elseif url?contains("/documents/")> 
64      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
65      <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
66      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
67      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
68      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
69 
70 
71      <#if urlParts?size gt 5> 
72        <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
73        <#assign mainGalleryUuid = uuid /> 
74        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
75      <#else> 
76        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
77        <#assign mainGalleryUuid = image.uuid /> 
78      </#if> 
79 
80      <#assign galleryImage = {"url" : mainphotogallery.data, "thumbUrl" : mainphotogallery.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(image.description), "uuid" : mainGalleryUuid} /> 
81      <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
82    </#if> 
83  <#-- Zdjęcie główne --> 
84  <#elseif mainphoto?? && mainphoto.data?has_content> 
85    <#assign galleryImage = {"url" : mainphoto.data, "thumbUrl" : mainphoto.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(mainphoto.maindesc.data), "uuid" : "----"} /> 
86    <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
87  </#if> 
88 
89  <#-- Zdjęcia dodatkowe z dysku --> 
90  <#if additionalphoto?? > 
91    <#list additionalphoto.getSiblings() as additionalphotoItem> 
92      <#if additionalphotoItem.data?has_content> 
93        <#assign galleryImage = {"url" : additionalphotoItem.data, "thumbUrl" : additionalphotoItem.data + "&width=250", "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(additionalphotoItem.photodescription.data), "uuid" : "----"} /> 
94        <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
95      </#if> 
96    </#list> 
97  </#if> 
98 
99  <#-- Zdjęcia z galerii --> 
100  <#if additionalphotogallery?? && additionalphotogallery.data?has_content> 
101    <#assign url = additionalphotogallery.data /> 
102    <#if url?starts_with("/image/image_gallery")> 
103      <#assign uuid = httpUtil.getParameter(url, "uuid", false)?string /> 
104      <#assign groupId = getterUtil.getLong(httpUtil.getParameter(url, "groupId", false), 0) /> 
105 
106      <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
107        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
108      </#if> 
109    <#elseif url?contains("/documents/")> 
110      <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "/") /> 
111      <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
112      <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
113      <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
114 
115      <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
116        <#assign image = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
117      </#if> 
118    </#if> 
119 
120    <#if image??> 
121      <#assign folderId = image.folderId /> 
122      <#assign folderImages = dlFileEntryLocalService.getFileEntries(groupId, folderId) /> 
123      <#if folderImages??> 
124        <#list folderImages?sort_by("name") as folderImage> 
125          <#if folderImage.uuid != mainGalleryUuid> 
126            <#assign folderImageDescription = folderImage.description /> 
127            <#if folderImage.description?lower_case == folderImage.title?lower_case + folderImage.extension?lower_case> 
128              <#assign folderImageDescription = "" /> 
129            </#if> 
130 
131            <#assign galleryImage = {"url" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId, 
132              "thumbUrl" : "/image/image_gallery?uuid=" + folderImage.uuid + "&groupId=" + folderImage.groupId + "&width=250", 
133              "desc" : htmlUtil.escapeAttribute(folderImageDescription), 
134              "uuid" : folderImage.uuid} /> 
135            <#assign galleryImages = galleryImages + [galleryImage] /> 
136          </#if> 
137        </#list> 
138      </#if> 
139    </#if> 
140  </#if> 
141 
142  <#-- GALERIA OBRAZÓW --> 
143  <#if galleryImages?size gt 1> 
144    <div id="gallery-${journalArticleId}" class="multiple-image-gallery royalSlider rsDefault"> 
145      <#list galleryImages as galleryImage> 
146        <a href="${galleryImage.url + "&width=560"}" class="rsImg" data-rsbigimg="${galleryImage.url}"> 
147          <img src="${galleryImage.thumbUrl}" width="125" uuid="${galleryImage.uuid}" class="rsTmb" /> 
148          ${galleryImage.desc} 
149        </a> 
150      </#list> 
151    </div> 
152  <#elseif galleryImages?size == 1> 
153    <div class="single-image-gallery"> 
154      <div id="gallery-${journalArticleId}"> 
155        <#list galleryImages as galleryImage> 
156          <a href="${galleryImage.url}" rel="lightbox" title="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}"> 
157            <img src="${galleryImage.url}&width=716" alt="${htmlUtil.escape(galleryImage.desc)}" /> 
158            <#if galleryImage.desc?has_content> 
159              <div class="mainphotogallery-description">${galleryImage.desc}</div>  
160            </#if> 
161          </a> 
162        </#list> 
163      </div> 
164    </div> 
165  </#if> 
166 
167  <#-- ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU --> 
168  <#if abstract?? && abstract.data?has_content> 
169    <p class="description">${abstract.data}</p> 
170  <#else> 
171    <p class="description">${.vars["reserved-article-description"].data}</p> 
172  </#if> 
173 
174  <div class="content">${content.data}</div> 
175 
176  <#-- ZAŁĄCZNIKI --> 
177  <#assign hasAttachments = false /> 
178  <#if file?? && file.getSiblings()?size gt 0> 
179    <#list file.getSiblings() as fileItem> 
180      <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
181        <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
182      <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
183        <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
184      <#else> 
185        <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
186      </#if> 
187      <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
188        <#assign hasAttachments = true /> 
189      </#if> 
190    </#list> 
191  </#if> 
192  <#if hasAttachments> 
193    <div class="attachments"> 
194      <h2>${languageUtil.get(locale, "resources-to-get")}</h2> 
195      <ul class="attachment-list"> 
196        <#list file.getSiblings() as fileItem> 
197          <#if fileItem.filedescription?? && fileItem.filedescription.data?has_content> 
198            <#assign fileItemName = fileItem.filedescription.data /> 
199          <#elseif fileItem.filetitle?? && fileItem.filetitle.data?has_content> 
200            <#assign fileItemName = fileItem.filetitle.data /> 
201          <#else> 
202            <#assign fileItemName = fileItem.data /> 
203          </#if> 
204 
205          <#if fileItemName?? && fileItemName?has_content> 
206            <#assign url = fileItem.data /> 
207            <#if url?contains("/documents/")> 
208              <#assign urlParts = stringUtil.split(url, "?") /> 
209              <#assign urlParts = stringUtil.split(urlParts[0]?string, "/") /> 
210              <#assign groupId = getterUtil.getLong(urlParts[2]) /> 
211              <#assign folderId = getterUtil.getLong(urlParts[3]) /> 
212              <#assign title = httpUtil.decodeURL(urlParts[4]?string, true) /> 
213              <#if urlParts?size gt 5> 
214                <#assign uuid = urlParts[5]?string /> 
215                <#if dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId)?? > 
216                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(uuid, groupId) /> 
217                </#if> 
218              <#else> 
219                <#if dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title)?? > 
220                  <#assign file = dlFileEntryLocalService.getFileEntry(groupId, folderId, title) /> 
221                </#if> 
222              </#if> 
223              <#if file?? > 
224                <#assign fileIcon = file.icon + ".png" /> 
225              </#if>            </#if> 
226            <#if !fileIcon?? || !fileIcon?has_content> 
227              <#assign fileItemExt = fileItem.data /> 
228              <#assign indexOfDot = fileItemExt?last_index_of(".") + 1 /> 
229              <#assign indexOfSlash = fileItemExt?last_index_of("/") /> 
230              <#if indexOfSlash gt indexOfDot> 
231                <#assign fileItemExt = fileItemExt?substring(0, indexOfSlash) /> 
232              </#if> 
233              <#assign fileIcon = fileItemExt?substring(indexOfDot) + ".png" /> 
234            </#if> 
235            <li> 
236              <a href="${fileItem.data}" target="_blank"><img src="${themeDisplay.pathThemeImages}/file_system/small/${fileIcon}"></a> 
237              <a href="${fileItem.data}" target="_blank">${fileItemName}</a> 
238            </li> 
239          </#if> 
240        </#list> 
241      </ul> 
242    </div> 
243  </#if> 
244</div>