Magazyn

Program reintrodukcji populacji cietrzewia (Tetrao tetrix)

Działania finansowane ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Restytucja nizinnej populacji głuszca (Tetrao urogallus L.)

Szczególnie cennym gatunkiem występującym na terenie Nadleśnictwa Ruszów jest głuszec. W celu ochrony jednej już z nielicznych w kraju populacji głuszca różnymi formami ochrony objęto około 2 600 ha. W celu odtworzenia populacji tego gatunku na terenach Borów Dolnośląskich Nadleśnictwo Ruszów zdecydowało się na realizację programu restytucji głuszca.